Namen in de Lage Landen 1250-1300

Hoog-middeleeuwse voornamen en achternamen in Nederland en Vlaanderen

Eigennamen - vrouwen

Eigennamen van vrouwelijke inwoners van de Lage Landen, geregistreerd in oorkonden en rekeningen tussen 1250 en 1300 AD. Germaanse namen zijn gesorteerd volgens de eerste en tweede elementen of 'stammen'. Niet-Germaanse namen staan onderaan de lijst.
De kolom 'Naam' geeft de meest gangbare schrijwijze. In de kolom 'Alternatieve spelling' staan andere schrijfwijzen in alphabetische volgorde.
De kolommen 'OUD' t/m 'GRO' geven het aantal keren dat elke naam werd aangetroffen in de 7 locaties die werden bestudeerd. Voor meer details over een voornaam, zoals waar deze voorkwam, en met welke achternaam: download het Excel sheet met ruwe data (550 Kb).

Germaanse eigennamen

stam 1 stam 2 naam alternatieve spelling OUD GEN MEI DOR HOL RIN GRO Totaal
Adal   Alene Edela 1 1           2
Adal bern Aleberna       1         1
Adal gard Atghardis               1 1
Adal heid Aleydis Aelidis, Adelice, Adelisa, Adelise, Aleide, Aleidis, Aleit, Aleyd, Aleyden, Aleyt, Alisa, Alise, Alye (1) 11 10 11 1 4 5 4 46
Alb   Aue   1 2       6   9
Alb swind Auesoete Auasoeta, Auuezoete, Avesoeten, Avesoten 2 6   3       11
Alretiere   Alretieren         1       1
Amal   Amelgeir           1     1
Amal burg Amalburga             2   2
Angil bern Eingeliadis       1         1
Angil heid Emgelberna       1         1
Ase   Esa Auzilie 1         1   2
Bad   Baua Bata, Baue, Bazelis   1 1     5   7
Bad loga Badeloghen Badelogen   2     1     3
Bert   Berta Berte, Bette, Bre, Breghta   1 5     5   11
Bert lind Breghlent Brechtlent           2   2
Bert rada bertrade           1     1
Brun d* Brundonis               1 1
Duive   Douwen         2       2
Erken rad Erkenradis             1   1
Folc wive Volcwiif Volquiven, Volqui, Volwi 1     1       2
Folc wi* Folqui Volqui           2   2
Gel   Ghela Gele, Ghele           6   6
Ger   Gheesen         1       1
Ger burg Gerburgis             1   1
Ger trud Gertrudis Gertruid, Gheertrud, Ghertrude 2 4 3   1 11 1 22
Gil   Geile Gheile, Gheilenlen   3           3
Gisel   Gisele Gheionis, Gheyonis         2     2
God hild Ghodelde           1     1
God kin Ghoudekinen         1       1
God wer Godeweris               1 1
Hade   Hodine     1           1
Hade wich Hadewigis Hadewidis, Haduigis, Haedvien, Haedwien, Hawien     2 1     1 4
Heil   Heile Halene, Heille 2 5           7
Heil wich Heylewigis Helewigis, Helwigis, Heylwegis     5     1   6
Heil swind Heilsota   1             1
Her swind Hersewindis       1         1
Hild   Hille Hilla, Hylle     3         3
Hild burg Hildeburgis               1 1
Hild gard Hildegardis             5   5
Hild ward Hilduardis Hille     1         1
Id   Yda Yde     3 2       5
Irmin   Imma             2   2
Irmin gard Ermegardis Ermgaert, Ermergardis 2     1 1 1   5
Irmin kin Ymmekine         1       1
Irmin lin Emmelina   1             1
Irmin rud? Ermerut       1         1
Irmin swind Imsoete Jmzoete   2           2
Isan burg Itsburgis Iseburgis           4   4
Leon hild Lenildis             1   1
Liud burg Liudburgis               1 1
Liud gard Lutghardis Ligardis, Luitgharden 1   3   1     5
Liud hild Liedelde     1           1
Magin   Mette Mense, Metta, Meyen, Minneke     8 1 1 1   11
Magin hild Machtilden Machtelden, Magthildis, Mathildis, Matilde     2 3       5
Magin swind Meynseth Menseth           2   2
Magin wald Menoldis               1 1
Marc bilen Marcibilia   1             1
Nand   Nannen Nancke, Naneke       2   2   4
Od   Oda Ode, Ude     3         3
Od rad Oderada       1         1
Rad burg Rabburgis             1   1
Ragin hild Reynildis             2   2
Ragin mod Reymodis             1   1
Ragin swind Remsindis             1   1
Ragin wi* Reynwi             2   2
Ric wald Rycaldis   1             1
Ric mud Ricmoden         1       1
Sarwa   Sarre (2)     1           1
Sax hard Saxiardis             2   2
Sax w* Saswe             1   1
Sig bern Sipper (3)             1   1
Sig burg Siburgis Syborghe, Syburgis         1 2   3
Sig rad Segherarden Segherdins, Sydradis, Zegheraden       2   1   3
Sig w* Siwa               1 1
Sig wi* Sywi             1   1
Swan   Suaneka Swaneke             1 1
Swan hild Zuanelt     1           1
Swind   Soeten Soetin, Zoetiin (4) 1 1   1       3
Thaid   Tetta Duue, Teta           8 1 9
Thiad wive Diewiven Didwien, Diedewien, Diedvie, Diedwien, Diewien       1       1
Thiad wi* Thedwi             4   4
Trud   Truden         2       2
Vertha wi* Verthwi             2   2
Wal burg Walburgis       1         1
Wald rad Waldrada             1   1
Wald wich Woltwigis       1         1
Wendil mod Wendelmodis Weindelmode     2       1 3
Wive god Wijfgode Wijfg(h)oeden       1       1


Niet-Germaanse eigennamen

stam 1 stam 2 naam alternatieve spelling OUD GEN MEI DOR HOL RIN GRO Totaal
Agatha   Aghete Achate, Aghata, Aghate, Aghte   5   6       11
Agnes   Agnes Agneti, Necen, Nese, Nete 1 1 4     1 1 8
Beatrice   Beatrice Beatrijs, Beatrix, Trisen 4 1 1 2 2     10
Cecilia   Cecilia Cecilie     1         1
Christina   Kerstine Cristine, Kristina, Kristine 1 1     1   2 5
Clara   Clara       1         1
Clementia   Clementia Clemense, Clementie, Clemma 3   1   1     5
Elia   Helyana       1         1
Elisabeth   Lisebette Elisabeth, Elizabeth, Elyzabet, Laysen, Lisbette, Lisebetta, Lisen, Lysa, Lysebette, Lysen, Lizebette, Verlisbete, Verlisebette, Ysabella 2 22 9 5 3 1   42
Eufemia   Euffemia               1 1
Florens   Flore Florie         1 1   2
Gloria   Gloria   1             1
Jacomin   Jacomin     1           1
Judith   Jute Iutta, Juen   2 1         3
Katerina   Katerina Kateline, Katerine, Katrine, Verkateline 4 6 3   1 1   15
Lelien   Lelien     1           1
Lielde   Lielde       1         1
Mabelia   Mabelie Bela, Bele, Maba, Maben, Mabilia 4 4 2   1 1   12
Margareta   Margareta Grieta, Griete, Grite, Margareta, Margarite, Margreta, Margriete, Magrite, Meregriete, Mergriete, Vermagriete, Vermergriete 20 18 4 1 2 12 1 58
Maria   Marie Mariin, Merin 3 4 2         9
Marisseis   Marisseis     1           1
Natelien   Natelien     1           1
Petronella   Nellen Pernele 1   1 1       3
Pieter   Pietersen (5) Perien 1     1       2
Priscilla   Scilla             1   1
Salome   Salome       1         1
Sara   Sara   1             1
Sibylla   Sybillia Sybillie 2             2
Sophia   Sophia Sophyen 1   1 1   3 2 8
Virgilia   Uergina Verghina 2             2
Vivien   Vivien     1           1


Eigennamen van onbekende oorsprong

stam 1 stam 2 naam alternatieve spelling OUD GEN MEI DOR HOL RIN GRO Totaal
Cofte   Cofte           1     1
Moerseil   Moerseil           1     1
Nimme   Nimme           1     1
Trame   Trame     1           1
Vreile   Vreile     1           1


Totalen

  OUD GEN MEI DOR HOL RIN GRO Totaal
Germaanse eigennamen 29 42 60 29 15 96 16 287
Niet-Germaanse eigennamen 51 69 34 17 12 21 7 211
Eigennamen van onbekende oorsprong 0 2 0 0 3 0 0 5
                 
Totaal 80 113 94 46 30 117 23 503


Noten

(1) De Vlaamse variant Adelisa zou ook een combinatie kunnen zijn van Adal en Lies (van Elisabeth) (Van der Schaar, 1992). In het huidige onderzoek is deze naam beschouwd als een variant van Adal-heid.

(2) Sarre zou ook een variant kunnen zijn van de bijbelse naam Sarah.

(3) Aanvankelijk werd verondersteld dat de vrouwennnaam Sipper was afgeleid van een Germaanse naam met het protothema Sig. Zie ook Schoonheim (2000) voor mogelijke verklaringen. Recent werd duidelijk dat Sipper geen vrouwennaam is, maar een schrijffout (zie Inleiding, onder Revisie historie).

(4) Soete werd eenmaal aangetroffen als een vrouwennnaam (in Dordrecht: "Soeten ver Trisen dochter"), en meermalen als een mannelijke bijnaam (in Dordrecht: "Wouter Soeten", en in Oudenaarde: "Walterus dictus Soete filius domine Katerine", "Arnoud Soete Ywein ziin sone", "Wouter Soete Hoernekin").

(5) Pieterse klinkt mannelijk, maar is toch echt een vrouwennaam ("Martijn voer Pietersen sone"; zie ook Schoonheim, 2001).Start
Pagina

Inleiding
Referenties
Locaties

Ruwe data (550 Kb)
Lijsten:
Voornamen vrouwen
Voornamen mannen
Beroepsnamen en bijnamen
Analyses:
Niet-Germaanse namen
Variatie
Populairste voornamen
Achternamen
Dr. Kees C. Nieuwenhuijsen

home page: www.keesn.nl